MEDIACJE

Mediacje są coraz popularniejszym sposobem rozwiązywania sporów. Pozwalają uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu, a także stresu związanego z postępowaniem sądowym. Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc wyroku sądowego. W razie potrzeby można jej nadać klauzulę wykonalności, która umożliwi egzekucję postanowień zawartych w ugodzie.

Posiadam uprawnienia mediatora, dzięki czemu bardzo wiele spraw moich klientów potrafię zakończyć polubownie. Prowadzone przeze mnie mediacje są dobrowolne, poufne, a także zdecydowanie mniej kosztowne niż postępowanie sądowe. Pomagam stronom wypracować zadowalające porozumienie, kończące trwający spór oraz porządkujące przyszłe stosunki pomiędzy stronami.