Nowinki z Sądu Najwyższego

15 lutego Sąd Najwyższy wydał dwie istotne uchwały, o których muszę wspomnieć, z uwagi na moje zawodowe zainteresowania 🙂

Pierwsza została wydana pod sygn. akt III CZP 84/14 i dotyczy odszkodowania za najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy. Sąd Najwyższy potwierdza – przedłużenie się naprawy jest normalnym zjawiskiem i ubezpieczyciel OC pojazdu sprawcy powinien zrekompensować poszkodowanemu wydatki na auto zastępcze w tym okresie. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy wydłużenie naprawy jest wynikiem celowych działań samego poszkodowanego lub osoby trzeciej. Chodzi więc jedynie o przypadki niezawinionego wydłużenia czasu naprawy.

Druga z uchwał wydana została pod sygn. akt III CZP 81/18 i dotyczy zasiedzenia służebności na dawnych gruntach Skarbu Państwa. W ocenie Sądu Najwyższego, przedsiębiorstwo państwowe, które w okresie transformacji ustrojowej weszło w posiadanie służebności na gruncie Skarbu Państwa, może być uznane za posiadacza w dobrej wierze służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu. Oznacza to w praktyce, że termin zasiedzenia służebności na takich nieruchomościach zakończył swój bieg najpóźniej z początkiem 2011 r., co wyłącza roszczenia finansowe właścicieli nieruchomości zgłoszone po tej dacie.

W pozostałym zakresie (dotyczącym momentu oceny dobrej wiary) Sąd odmówił podjęcia uchwały, podobnie jak w uprzednio wydanym orzeczeniu z 30 stycznia 2019 r., III CZP 77/18.

Omawiana uchwała wpisuje się w dominujący nurt orzecznictwa niekorzystnego dla właścicieli nieruchomości obciążonych obecnością urządzeń przesyłowych.